SMART                                          SMART

poniedziałek, 30 stycznia 2012

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ

Jednorazowa sprzedaż środka trwałego na rzecz osoby fizycznej o wartości przekraczającej 40 000 zł spowoduje utratę prawa do zwolnienia z ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej. Jeżeli jednak podatnik po tej transakcji nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to nie powstanie wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

piątek, 20 stycznia 2012

Wymiar urlopu wypoczynkowego.

Z Nowym Rokiem pojawiło się sporo pytań dotyczących sposobu ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.
Wymiar urlopu ustalany jest w sposób jednolity dla każdego pracownika. W celu zapoznania się z zasadami obliczania wymiaru przysługującego nam urlopu należy sięgnąć do art. 154 §1kodeksu pracy. W myśl powyższego artykułu urlop wypoczynkowy przysługuje w następującym wymiarze:
- 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat.
- 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Jak widać wymiar urlopu uzależniony jest ściśle od stażu zatrudnienia.
Na uwagę zasługuje również fakt sumowania się okresów zatrudnienia we wszystkich poprzednich miejscach pracy pracownika bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Na podstawie Art. 155. K.P. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się również okresy z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej-przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych ( równorzędnych ) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
Powyższe okresy nie ulegają sumowaniu a więc wybieramy jeden najkorzystniejszy z naszego punktu widzenia.

wtorek, 17 stycznia 2012

Zwrot Vat - terminy zasady

Podstawowy termin zwrotu wynosi obecnie 60 dni - liczonych od dnia złożenia deklaracji VAT. Co do zasady podatnik ma prawo pełną kwotę nadwyżki wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni (w pozycji 60 deklaracji) niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykaże:
 • nabycie środków trwałych lub nie, albo
 • sprzedaż towarów lub usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 23% lub opodatkowanych wyłącznie stawką podstawową.
Pamiętaj, że zwrot nadwyżki VAT w tym terminie, przysługuje Ci również wówczas, gdy rozliczana przez Ciebie firma:
 • Rozlicza VAT w okresie krótszym niż 12 miesięcy. W celu jego otrzymania nie masz obecnie obowiązku składania dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.
 • Posiada status osoby fizycznej lub spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub partnerskiej i w związku z likwidacją jej działalności wykażesz nadwyżkę do zwrotu na rachunek bankowy.
 • Dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej - pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT złożysz umotywowany wniosek o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT.
Oczekiwanie na zwrot VAT przez aż 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, może niekiedy nie być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Musisz jednak wiedzieć, że przy odpowiednim Twoim działaniu, możesz skrócić okres oczekiwania na taki zwrot do 25 dni i to niezależnie od rodzaju dokonanych zakupów. Każde skrócenie oczekiwania na zwrot jest dla Ciebie z pewnością korzystne, gdyż zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej. O zwrot nadwyżki w terminie 25 dni możesz wnioskować wówczas, gdy wykażesz w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego, które wynikają z:
 • Faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, przy czym płatności, których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro - muszą być uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
 • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych - które zostały zapłacone.
 • Importu towarów rozliczanego w ramach procedury uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub importu usług - od których w deklaracji wykazałeś kwotę  podatku należnego. 
Warunkiem jest także, abyś wraz z deklaracją podatkową złożył wniosek o dokonanie zwrotu terminie skróconym 25 dni. Pamiętaj, że we wniosku o przyspieszony zwrot VAT powinieneś zamieścić  informacje o spełnieniu wymaganych warunków uprawniających do żądania zwrotu w tym terminie, gdyż tylko ich spełnienie daje Ci taką możliwość. Ponadto wniosek powinieneś złożyć łącznie z tą deklaracją VAT, w której wykazujesz kwotę zwrotu. Jeżeli natomiast złożyłbyś go w terminie późniejszym niż termin przewidziany do złożenia deklaracji (nawet z jednodniowym opóźnieniem), może stanowić to dla urzędu skarbowego podstawę do odmowy dokonania Ci zwrotu w skróconym terminie 25 dni.
Pamiętaj, że jednym z warunków przyspieszenia zwrotu jest opłacenie należności z faktur, z których wynika łączna kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem.
Zgodnie z prawem pracy mowy na czas określonyna zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować stronom w miarę dużą stabilność w okresie na jaki zostały zawarte. Z tego właśnie powodu umów tych w tym trybie rozwiązać nie można.Wyjątek stanowi spełnienie dodatkowych warunków:
umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.
Oba wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. 


 Umowy, które można rozwiązać w drodze wypowiedzenia to:
 umowa o pracę na czas nieokreślony, 
umowa o pracę na okres próbny.


Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej.
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi ono spełniać żadnych szczególnych wymagań, najlepiej gdy zawarte będą w nim następujące informacje:
 • oznaczenie pracownika,
 • oznaczenie pracodawcy,
 • data sporządzenia,
 • oznaczenie umowy o pracę,
 • właściwa treść oświadczenia (np wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu ...)
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu.
Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia.
Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała.  

Okresy wypowiedzenia

Po złożeniu przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) stosunek pracy nie rozwiązuje się od razu - musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Umowa o prace na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia...
...i wynosi:
 • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat
Zawsze miałem drobne problemy z zapamiętaniem powyższych  terminów. Nawet jak je porządnie wykułem - po dwóch miesiącach zwykle i tak musiałem zaglądać do kodeksu. Najlepiej chyba zapamiętać dwie sekwencje liczb tzn.
 • graniczne okresy zatrudnienia 6 miesięcy i 3 lata (pamiętając, że w terminach granicznych okres wypowiedzenia jest już dłuższy) oraz
 • kolejne długości okresów wypowiedzenia - 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące
W razie pilnej potrzeby będziemy mogli je sobie poskładać.
Pamiętać należy, że okres zatrudnienia liczy się dla danego pracodawcy. Jeżeli pracowałeś w szkole 20 lat i zatrudniłeś się na czas nieokreślony w sklepie przez pierwsze 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie.
W przypadku gdy dany pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego okresy zatrudnienia ulegają zsumowaniu. Jeżeli więc pracowałeś przez 4 lata w hurtowni - hurtownia zaś została wniesiona jako aport do spółki jawnej - nadal twój okres wypowiedzenia wynosi nadal 3 miesiące.

Strony nie są związane terminem wypowiedzenia. Jeżeli po dokonaniu przez jedną z nich wypowiedzenia uznają wspólnie, iż nie chcą więcej na siebie patrzeć mogą za obopólną zgodą okres wypowiedzenia skrócić. Skrócenie terminu jest skuteczne dopiero po dokonaniu wypowiedzenia.  Nie można podpisać tego typu porozumienia na zapas.  Podpisanie tego typu porozumienia nie zmienia tryby rozwiązania umowy o pracę - nadal jest to wypowiedzenie, nie zaś porozumienie stron.

Umowa o prace na okres próbny
Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta...
...i wynosi:
 • 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni,
 • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).
Teraz pewnie już rozumiesz dlaczego okresy wypowiedzenia tak ciężko zapamiętać :)
Tym razem możesz również zapamiętać:
 • graniczne okresy zatrudnienia 2 tygodnie i 3 miesiące (pamiętając, że tym razem dla ułatwienia w pierwszym terminie granicznym okres wypowiedzenia jest krótszy) oraz
 • kolejne długości okresów wypowiedzenia - 3 dni, 1 tydzień, 2 tygodnie (3 dni x 2 to w zaokrągleniu 1 tydzień, 1 tydzień x 2 to dwa tygodnie)

Umowa o prace na czas określony
Jeżeli istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie...
Jak pewnie pamiętasz umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w ściśle określonym przypadku tj: gdy w umowie przewidziano możliwość wypowiedzenia, a umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia będzie wynosił zawsze 2 tygodnie. Pisząc umowę należy okres ten w umowie wskazać.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.
W przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni.
Za powyższe dni wolne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (w przeciwnym wypadku nie była by to chyba wielka łaska :)
Pamiętać należy, że jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik  dni wolne nie przysługują (jest tak od niedawnej nowelizacji)
Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów , które w ogóle można wypowiedzieć - czyli również tych na okres próbny i czas określony.

czwartek, 12 stycznia 2012

Formy opodatkowania cz4. Karta Podatkowa

Karta podatkowa
Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, gdyż zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy muszą jedynie prowadzić ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Na żądanie klientów muszą ponadto wydawać rachunki (faktury), stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek (fakturę).
Możliwość opodatkowania w tej formie jest bardzo ograniczona. Muszą być bowiem spełnione warunki wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. m.in. przy prowadzeniu działalności podatnik nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów (nie dotyczy usług specjalistycznych). Ponadto podatnik nie może prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ww. ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na 2012 r. podatnik składa nie później niż do 20 stycznia 2012 r. (druk PIT-16). Wysokość podatku wynika natomiast z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Ponieważ wysokość opodatkowania uzależniona jest np. od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, itp., to o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na możliwość opodatkowania w tej formie bądź na wysokość stawki karty podatkowej, podatnik ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego.
Zaznaczamy, że zanim podatnik zdecyduje się na tę formę opodatkowania w 2012 r., warto sprawdzić, ile wyniesie podatek. Stawki karty podatkowej na 2012 r. wynikają bowiem z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. (Mon. Pol. nr 102, poz. 1028).
Podatek w formie karty podatkowej ulega zmniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru) i podlega wpłaceniu na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.
Co jednak istotne - opodatkowanie w tej formie nie zależy od wysokości uzyskanych przychodów (dochodów), co oznacza, że nawet jeżeli podatnik ponosi stratę lub uzyskuje stosunkowo niewielkie dochody, musi opłacać kartę podatkową. W praktyce zazwyczaj ta forma opodatkowania jest korzystna dla drobnych przedsiębiorców.

środa, 11 stycznia 2012

Spis z natury - raz jeszcze.

W związku z pytaniami, postanowiłem jeszcze raz, bardziej szczegółowo omówić temat remanentu na koniec roku podatkowego:

Spis z natury, zwany także remanentem, jest dokumentem, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na podatnikach prowadzących podatkową KPiR. Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy i jet wykazywany w rozliczeniu rocznym.
Spis z natury winni sporządzić wszyscy podatnicy, prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów. Także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową.

" Rozporządzenie o prowadzeniu PKPIR:
§ 27. 1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

3. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie.

§ 28. 1. Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.
"

W praktyce, konieczność sporządzenia spisu z natury dla większości podatników przypada na dwa dni w roku - 1 stycznia (lub datę rozpoczęcia działalności w trakcie roku) i 31 grudnia.
Spis z natury musi zawierać przynajmniej następujące dane:
 1. imię i nazwisko właściciela (nazwę firmy);
 2. datę sporządzenia spisu;
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury;
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegający inwentaryzacji;
 5. jednostkę miary;
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu;
 7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;
 8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;
 9. łączną wartość spisu z natury;
 10. klauzulę "spis zakończono na pozycji...".
Spis z natury powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela zakładu. W skład komisji sporządzającej remanent wchodzą przynajmniej dwie osoby.
W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy  te składniki majątku, których zakup został zaksięgowany do kolumny 10 - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" w trakcie roku podatkowego, ale składniki te nie zostały sprzedane na dzień 31 grudnia - a więc pozostały w firmie.
W takim remanencie nie ujmujemy wartości wyposażenia i środków trwałych (ich koszt był księgowany w kolumnie "Pozostałe wydatki").
Wycena spisu z natury:

 1. materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
 2. półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowy i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia;
 3. odpady użytkowy, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.
Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.
Spis z natury musi być wpisany do księgi. Możliwe jest wpisanie remanentu na dzień 31 grudnia jako wielu pozycji lub jednej - pod warunkiem, iż sporządzono odrębny dokument zawierający szczegółowe zestawienie (sytuacja najczęściej praktykowana przez podatników).
Spis z natury na dzień 31 grudnia i na dzień 1 stycznia to dwa odrębne dokumenty:
 • spis z natury na ostatni dzień roku podatkowego jest dokumentem kończącym KPiR na ten rok podatkowy;
 • spis z natury na pierwszy dzień roku podatkowego jest dokumentem otwierającym KPIR na rok podatkowy.  Podatnik prowadzący KPiR porównuje wartości dwóch remanentów: na początek i na koniec KPiR za dany rok podatkowy.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.
W przypadku kiedy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

wtorek, 10 stycznia 2012

Formy opodatkowania cz3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 
Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Warunkiem wyboru ryczałtu jest uzyskanie w roku poprzednim przychodów z indywidualnej działalności w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, a gdy działalność prowadzona jest w formie spółki - suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie mogła przekroczyć ww. limitu (limit ten na 2012 r. wynosi 661.680 zł).
Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskiwanie niektórych przychodów wyklucza z prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Dotyczy to np. przychodów z prowadzenia aptek, z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, itp. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Przy wyborze tej formy opodatkowania podstawą opodatkowania jest przychód. Przychód ten można jedynie pomniejszyć o straty z działalności gospodarczej poniesione w okresie opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF), oraz o wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PDOF (jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PDOF). Przychodu nie można natomiast pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, co powoduje, że ta forma opodatkowania jest zazwyczaj korzystna, gdy podatnik ponosi niewielkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Natomiast wysokość opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.
Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego płaci się - co do zasady - miesięcznie, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania (tj. do końca stycznia roku następnego).
Jeżeli przychody podatnika z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w 2011 r. kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (tj. 110.280 zł), podatnicy mogą w 2012 r. wpłacać ryczałt kwartalnie. Wówczas zapłaty ryczałtu będą dokonywali do dnia 20 następnego miesiąca po upływie danego kwartału, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, którzy po raz pierwszy w 2012 r. wybrali kwartalne opłacanie ryczałtu, są obowiązani do dnia 20 stycznia br. zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Formy opodatkowania cz2. Podatek Liniowy

Podatek liniowy
Przy podatku liniowym podatek wynosi 19% dochodu (bez względu na wysokość uzyskanego dochodu). Podatek ten nie ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek. To powoduje, że opodatkowanie podatkiem liniowym jest opłacalne, jeżeli dochód jest stosunkowo wysoki i wynosi nieco powyżej 96.300 zł.
Należy przy tym pamiętać, że przy opodatkowaniu podatkiem liniowym podatnik nie tylko nie może zmniejszać podatku o kwotę zmniejszającą podatek. Nie może również rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma również prawa do większości ulg i odliczeń (w tym ulgi na dzieci). Ponadto, jeżeli podatnik wybierze podatek liniowy, ta forma opodatkowania będzie miała zastosowanie do wszystkich form prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF. Jeżeli zatem np. podatnik prowadzi działalność jednoosobowo i w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej, wybór podatku liniowego będzie dotyczył obu tych działalności.
Zaznaczamy, że "liniowcy" mogą wpłacać również zaliczki kwartalnie lub w uproszczonej formie (art. 44 ust. 3h i ust. 6h ustawy o PDOF).
Termin zapłaty podatku liniowego jest taki sam, jak przy opodatkowaniu według skali podatkowej. Przy czym podatek płaci się od momentu uzyskania dochodu.

czwartek, 5 stycznia 2012

Kasy Fiskalne - zwolnienia, limity, terminy.

Rozporządzenie (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930)  wprowadza okres przejściowy co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w 2010 roku zachowują swą moc do 30 kwietnia 2011 r. Od tej daty obowiązywać w pełni mają nowe przepisy w zakresie zwolnień. W tym też dniu podatnicy, którzy w roku poprzednim korzystali ze zwolnień przedmiotowych (np. prawnicy, lekarze), będą zobowiązani ustalać kwotowo limit zwolnienia tak jak wszyscy pozostali (np. do 40 tys. zł rocznie). Nowe rozporządzenie przewiduje bowiem znacznie okrojony zakres zwolnień podmiotowych (a zatem dotyczących określonych zawodów lub konkretnych usług).
Wolne zawody
Załącznik do rozporzadzenia (wymieniający zwolnione z kas usługi) nie obejmie zwolnionych dotychczas z kas fiskalnych usług znanych powszechnie jako zawody wolne, a także usług freelancerskich:
 • prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (lekarze),
 • rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 • detektywistycznych i ochroniarskich - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 • sekretarskich i tłumaczeń, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych Rozporządzenie wyłącza z fiskalizacji wyłącznie usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (ex 69.10.1).
Karta podatkowa nie korzysta już ze zwolnienia
Zwolnienie wskazane dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej przestaje obowiązywać 30 kwietnia 2011 r. Po tej dacie stosować należy zatem zasady ogólne zwolnień (odpowiednio limity obrotów 20 i 40 tys. zł). Podatnicy tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata lub zrzeczenie się rozliczenia w formie karty, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2011 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł.
W ramach karty podatkowej zwolnienie przestaje obejmować m.in. usługi: ślusarskie, kotlarskie, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwo, hafciarskie, w zakresie bieliźniarstwa, w zakresie gorseciarstwa, krawieckie, czapnictwa oraz kapelusznictwa męskiego, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, , dziewiarstwa na drutach i szydełkach, repasacji pończoch, modniarstwa, usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, cholewkarstwa, szewstwa miarowego, ortopedycznego i miarkowego, rymarstwa, z wyjątkiem produkcji plandek, wytwarzania waty z cukru, prażenia kukurydzy, usługowego wyrobu i naprawy instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych, usług w zakresie zduństwa - dla ludności, usług zwalczania szkodników roślin i zwierząt, kominiarstwa, sprzątania wnętrz, ważenia osób, usług w zakresie radiestezji, usług świadczonych w gospodarstwach domowych, sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny.
Zmniejszenie dopuszczalnego limitu sprzedaży łączonej – 80%
Z 70% w 2010 r. do 80% w 2011 r. zmienia się limit proporcji, która uprawnia do zwolnienia w przypadku dokonywania łącznie obrotu nie korzystającego ze zwolnienia oraz wymienionego w załączniku do rozporządzenia (zwolnionego). Jeżeli stosunek powyższych czynności przekroczy 80% zwolnienie traci moc. Uwaga jednak – w przypadku ustalania stosunku 80% czynności zwolnionych, do tych ostatnich zalicza się wyłącznie czynności wskazane w pierwszej części załącznika do projektu rozporządzenia (poz. 1 – 32).
W przypadku utraty prawa do sprzedaży bez kasy po przekroczeniu stosunku 80%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia i obrót stosunek obrotu z poz. 1-32 załącznika do wszystkich pozycji jest równy lub niższy niż 80%. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszej połowie roku obrót liczy się w okresie pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności. Natomiast u podatników rozpoczynających działalność w drugiej połowie roku zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od rozpoczęcia następnego roku podatkowego.
Limit 20 i 40 tys. zł pozostaje niezmieniony
W 2011 r. niezmieniony zostanie limit uprawniający do zwolnienia z kasy z tytułu obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dla podatników kontynuujących w tym roku działalność (przy czym wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania) – wynosi on 40 tys. zł rocznie, a dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – 20 tys. zł rocznie.
Zwolnienie powyższe:
 • traci moc po upływie dwóch miesięcy dla kontynuujących sprzedaż w danym roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł,
 • po przekroczeniu limitu 20 tys zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych – w przypadku podatników rozpoczynających tę działalność.
Zwolnień do wartości obrotu nie zastosuje się do:
 • podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi dotychczas oraz
 • podatników, w odniesieniu do których przepisy przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2010 r. – czyli w przypadkach, gdy dotychczasowe przepisy już zabroniły korzystania ze zwolnień.
Silniki, przyczepy i inne czynności nie korzystające ze zwolnienia
W projekcie rozporządzenia pozostaje dotychczasowy katalog czynności, których wykonanie nie pozwala korzystać z żadnego zwolnienia (również limitu do 40 tys. zł rocznie). Rozszerzenie tego katalogu dotyczący wymienianych już w obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zwolnień - „dostaw części do pojazdów mechanicznych”.
Ze zwolnienia nie skorzysta obecnie podatnik przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3).
Usługi rolnicze, weterynaryjne
Zwolnieniu przedmiotowemu w miejsce dotychczasowego zwolnienia usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:
 • usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi oraz
 • usług ślusarskich i kowalskich
Wchodzi nowy zakres zwolnienia usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – za wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0). Zwolnienie uległo zatem rozszerzeniu.
Usługi sanitarne
Zwolnienie grupy usług z PKWiU 1997 r. 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne – zastąpiono zwolnieniem wyłącznie poszczególnych usług sanitarnych (m.in. odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania odpadów, obróbki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, usług związanych z rekultywacją).
Usługi przechowywania towarów i bagażu
Z zakresu zwolnień wyłączono usługi przechowywania towarów, przechowywania bagażu na dworcach kolejowych i autobusowych.
Usługi w zakresie edukacji, kultury i sportu
Poza ograniczeniem możliwości zwolnienia w przypadku świadczenia usług opodatkowanych w ramach karty podatkowej (udzielania lekcji na godziny), ze zwolnienia korzystać mogą usługi edukacyjne na podstawie poz. 29 załącznika do projektu rozporządzenia. Z zakresu tego zwolnienia wyłączono jednak usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, (PKWiU 85.51.10.0) oraz usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).
Podobnie ze zwolnienia nie korzystają od 2011 r. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.
Do grobu..z paragonem
Z rozporządzenia wyeliminowano także zwolnienie dotyczące usług pogrzebowych i pokrewnych. Wszystkie usługi z tego grupowania wchodzą obecnie w limity ustawowego zwolnienia i po jego przekroczeniu – podlegają pod ewidencję kasową.
Pozostałe usługi wyłączone z zakresu zwolnień
Zwolnienia nie zastosuje się również m. in. w przypadku usług sprzątania i czyszczenia obiektów (np. usługa sprzątaczki prowadzącej działalność gospodarczą na rzecz osób fizycznych w posesjach prywatnych).
Na podobnej zasadzie wyeliminowane zostały -usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84) oraz usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95).

środa, 4 stycznia 2012

Formy opodatkowania cz1. Skala Podatkowa

Opodatkowanie według zasad ogólnych


Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według zasad ogólnych (tj. skalę podatkową lub podatek liniowy), podstawą opodatkowania będzie dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania (pomniejszony ewentualnie o przysługujące odliczenia). Stąd też ta forma opodatkowania jest korzystna, jeżeli w działalności gospodarczej podatnik ponosi stosunkowo wysokie koszty.
 • Skala podatkowa
Przy opodatkowaniu według skali podatkowej podatek wynosi:
 • 18% - od dochodu do wysokości 85.528 zł,
 • 32% - od nadwyżki ponad ww. limit.
Podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł.
Ponadto podatek ulega obniżeniu m.in. o zapłacone składki zdrowotne, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według skali podatkowej, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (tj. kwotę 3.091 zł), będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (a jeżeli podatnik opłaca zaliczki kwartalne - w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka). Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał 2012 r. podatnik będzie musiał wpłacić w terminie do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę), z wyjątkiem, gdy przed tym terminem złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku (w 2012 r. nie będzie już "podwójnej" zaliczki za listopad - "nowy" art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF).
Przypominamy, że możliwość wpłacania w 2012 r. kwartalnych zaliczek mają m.in. "mali podatnicy", tj. podatnicy, u których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w 2011 r. kwoty 5.324.000 zł.
WAŻNE: Podatek za poszczególne miesiące liczy się narastająco, czyli uwzględniając przychody i koszty uzyskane od początku roku podatkowego.
Podatnicy mogą w 2012 r. wpłacać zaliczki na podatek również w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L) za 2010 r. (złożonym w 2011 r.) lub za 2009 r. (złożonym w 2010 r., jeżeli w zeznaniu za 2010 r. podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazał dochód, który ze względu na niewielką wartość nie powodował obowiązku zapłaty podatku). Z tej formy wpłacania zaliczek nie mogą korzystać podatnicy, którzy:
1) po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym (tu: w 2012 r.) albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (w 2011 r.), lub
2) w zeznaniach za 2009 r. i 2010 r. nie wykazali dochodu lub wykazali dochód, który nie powodował obowiązku zapłaty podatku.
WAŻNE: Podatnicy, którzy w 2012 r. po raz pierwszy wybiorą wpłacanie zaliczek kwartalnych lub w uproszczonej formie, muszą do dnia 20 lutego br. zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swoim wyborze (art. 44 ust. 3i i 6c pkt 1 ustawy o PDOF).

wtorek, 3 stycznia 2012

Informacje VAT-UE.

Wszystkim klientom, u których w iv kwartale roku 2011 wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe, przypominamy o konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów w terminie do 10.01.2012.

Od 1 stycznia 2010 r. informacje podsumowujące należy składać co do zasady za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wykazywanej w informacji podsumowującej (do 25. dnia miesiąca w przypadku informacji składanych elektronicznie). W praktyce obowiązek comiesięcznego składania informacji podsumowujących będzie obejmował tylko część podatników. Miesięczne informacje podsumowujące mają obowiązek składać ci podatnicy, którzy:

• dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (w tym dostaw w ramach transakcji trójstronnych) i u których całkowita wartość tych dostaw - bez podatku od wartości dodanej - przekracza w danym kwartale (lub w jednym z czterech poprzednich kwartałów) kwotę 500 000 zł (art. 4 ustawy z 23 października 2009 r.),

• dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i całkowita wartość tych nabyć - bez podatku - przekracza w danym kwartale 50 000 zł.

Prawo do składania kwartalnych informacji podsumowujących mają ci podatnicy, którzy:

• dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (w tym dostaw w ramach transakcji trójstronnych) i u których całkowita wartość tych dostaw - bez podatku od wartości dodanej - nie przekracza w danym kwartale (i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów) kwoty 500 000 zł (art. 4 ustawy z 23 października 2009 r.),

• dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i całkowita wartość tych nabyć - bez podatku - nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł,

• świadczą usługi opodatkowane u nabywcy na zasadach określonych w art. 27b ustawy o VAT (w informacji podsumowującej nie należy wykazywać usług zwolnionych z VAT lub opodatkowanych stawką 0%).

Kwartalne informacje podsumowujące należy składać do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji wykazywanej w informacji podsumowującej. Należy podkreślić, że podatnicy, którzy mają prawo do składania kwartalnych informacji podsumowujących, nie zostali zobowiązani do zawiadamiania urzędu skarbowego o tym, że zamierzają je składać. Podatnicy, którzy utracą prawo do składania kwartalnych informacji podsumowujących ze względu na przekroczenie limitu obrotów WDT lub WNT, mają obowiązek składać informacje miesięczne, począwszy od miesiąca, w którym przekroczą podane wyżej limity. Tylko gdy przekroczenie nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału, podatnik składa jedną informację kwartalną (art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o VAT).

Spis z natury na koniec roku 2011

Przypominamy o obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku 2011.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury powstaje m.in. na koniec każdego roku podatkowego, czyli na 31 grudnia i na dzień 1 stycznia (§ 27 rozporządzenia), przy czym podatnik nie musi zawiadamiać o spisie naczelnika urzędu skarbowego. Dodajmy, że spis z natury może być przeprowadzony na żądanie organu podatkowego, który wyznacza datę spisu. Należy jednak pamiętać, że osoby przeprowadzające kontrolę u podatnika samoistnie nie mają uprawnień do zarządzenia dokonania spisu z natury, gdyż działają jedynie w ramach uprawnień nadanych im przez organ kontrolujący, np. naczelnika urzędu skarbowego.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury w terminach 31 grudnia i 1 stycznia nie oznacza oczywiście, że czynność techniczna przeprowadzenia spisu powinna zostać dokonana dwukrotnie. Spis dokonany na ostatni dzień roku podatkowego jest bowiem jednocześnie spisem na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość. W innym przypadku nie byłoby możliwe prawidłowe ustalenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Spis z natury jest spisem poszczególnych składników majątku. Spisem z natury objęte są: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza jego zakładem, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie, wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Spis z natury podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów i powinien być wraz z nią przechowywany, nawet jeśli jego wartość wynosi zero.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności dołączenia do dokumentów za grudzień 2011, spisu z natury sporządzonego na dzień 31.12.2011, nawet w sytuacji gdy wartość spisu wynosi "0".

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Wybór formy opodatkowania na rok 2012

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą opodatkowywać swoje przychody (dochody) w różny sposób. Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne (skala podatkowa, podatek liniowy). Podatnicy mogą jednak wybrać również ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Z tym że te formy opodatkowania są możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są określone warunki zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnik, który w 2012 r. zamierza zmienić formę opodatkowania, musi złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2012 r. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Uwaga! Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą w 2012 r., wyboru formy opodatkowania dokonuje on w ramach "jednego okienka" przy rejestracji firmy, na formularzu CEIDG-1. Nie ma wówczas obowiązku odrębnego informowania organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania.
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                Pakiet standardowy