SMART                                          SMART

wtorek, 17 stycznia 2012

Zwrot Vat - terminy zasady

Podstawowy termin zwrotu wynosi obecnie 60 dni - liczonych od dnia złożenia deklaracji VAT. Co do zasady podatnik ma prawo pełną kwotę nadwyżki wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni (w pozycji 60 deklaracji) niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykaże:
  • nabycie środków trwałych lub nie, albo
  • sprzedaż towarów lub usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 23% lub opodatkowanych wyłącznie stawką podstawową.
Pamiętaj, że zwrot nadwyżki VAT w tym terminie, przysługuje Ci również wówczas, gdy rozliczana przez Ciebie firma:
  • Rozlicza VAT w okresie krótszym niż 12 miesięcy. W celu jego otrzymania nie masz obecnie obowiązku składania dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.
  • Posiada status osoby fizycznej lub spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub partnerskiej i w związku z likwidacją jej działalności wykażesz nadwyżkę do zwrotu na rachunek bankowy.
  • Dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej - pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT złożysz umotywowany wniosek o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT.
Oczekiwanie na zwrot VAT przez aż 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, może niekiedy nie być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Musisz jednak wiedzieć, że przy odpowiednim Twoim działaniu, możesz skrócić okres oczekiwania na taki zwrot do 25 dni i to niezależnie od rodzaju dokonanych zakupów. Każde skrócenie oczekiwania na zwrot jest dla Ciebie z pewnością korzystne, gdyż zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej. O zwrot nadwyżki w terminie 25 dni możesz wnioskować wówczas, gdy wykażesz w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego, które wynikają z:
  • Faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, przy czym płatności, których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro - muszą być uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
  • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych - które zostały zapłacone.
  • Importu towarów rozliczanego w ramach procedury uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub importu usług - od których w deklaracji wykazałeś kwotę  podatku należnego. 
Warunkiem jest także, abyś wraz z deklaracją podatkową złożył wniosek o dokonanie zwrotu terminie skróconym 25 dni. Pamiętaj, że we wniosku o przyspieszony zwrot VAT powinieneś zamieścić  informacje o spełnieniu wymaganych warunków uprawniających do żądania zwrotu w tym terminie, gdyż tylko ich spełnienie daje Ci taką możliwość. Ponadto wniosek powinieneś złożyć łącznie z tą deklaracją VAT, w której wykazujesz kwotę zwrotu. Jeżeli natomiast złożyłbyś go w terminie późniejszym niż termin przewidziany do złożenia deklaracji (nawet z jednodniowym opóźnieniem), może stanowić to dla urzędu skarbowego podstawę do odmowy dokonania Ci zwrotu w skróconym terminie 25 dni.
Pamiętaj, że jednym z warunków przyspieszenia zwrotu jest opłacenie należności z faktur, z których wynika łączna kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy