SMART                                          SMART

piątek, 1 czerwca 2012

Podróż służbowa przedsiębiorcy

Praktyka pokazuje, iż rozliczanie służbowych wyjazdów właścicieli firm jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Najwięcej problemów nastręcza przedsiębiorcom kwalifikacja poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo sprawę zaciemniają sprzeczne interpretacje przepisów podatkowych.
Co to jest podróż służbowa przedsiębiorcy
Definicji podróży służbowej nie znajdziemy w przepisach ustawy o PIT. Organy  podatkowe odwołują się w tym przypadku do unormowań Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 77(5) KP, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
W przytoczonej definicji kluczowe znaczenie ma określenie, iż podróż służbowa odbywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy (właściciela firmy) lub poza stałym miejscem pracy.
Organy podatkowe na ogół nie uznają za podróż służbową wyjazdów przedsiębiorców, których miejscem świadczenia usług (odpowiedni wpis w ewidencji działalności gospodarczej) - jest cały kraj i zagranica.
W konsekwencji podatnikom działającym w terenie (np. firmy transportowe, przedstawiciele handlowi, doradcy itp.) - odmawia się prawa do zaliczenia w koszty wartości diet.
Znane jest też zupełnie odmienne stanowisko w tej kwestii. Prawo do zaliczania diet w ciężar kosztów uzyskania przychodów przyznał przedsiębiorcom wykonującym np. usługi transportowe Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 września 2005 r. (sygn. akt FSK 2175/04).
Diety a koszty podatkowe
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu:

  1. osiągnięcia przychodów lub
  2. zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
A z art. 23 ust. 1 pkt 52 wynika, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
W związku z powyższym przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowej - do wysokości określonych limitów, gdy uprawdopodobni, że wyjazd służbowy związany był z osiągniętym przychodem lub służył zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.
Zasady ustalania wysokości diet z tytułu podróży służbowych określone zostały w dwóch rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).
Jak dokumentować diety
Wliczanie diet do kosztów nie wymaga przedstawiania faktur czy rachunków. W myśl § 14 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków - tzw. dowody wewnętrzne, określające przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).
Rozporządzenie zezwala na dokumentowanie dowodem wewnętrznym wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
Noclegi, wyżywienie, dojazdy
Do pozostałych wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy zastosowanie ma generalna zasada powiązania wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osiąganymi przychodami (źródłem przychodów).
Koszty wyżywienia przedsiębiorca rozlicza pośrednio, poprzez zaliczenie do kup wartości diet do określonych limitów. 

Dieta (pełna)
23 zł
Ryczałt za nocleg (150% diety)
34,50 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety)
4,60 złBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy