SMART                                          SMART

czwartek, 26 lipca 2012

Stawki VAT dla budownictwa mieszkaniowego w wyjaśnieniach MF

Od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka VAT obniżona do wysokości 8 % ma zastosowanie wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o VAT.
Uregulowania powyższe w praktyce oznaczają, że w przypadku dostawy i remontu lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz budynków jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 będzie miała zastosowanie stawka obniżona. Natomiast w sytuacji, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego będzie przekraczała powyższe limity wówczas będą miały do tej dostawy zastosowanie dwie stawki podatku – obniżona i podstawowa.
Przykładowo, gdy nabywany nowy lokal mieszkalny będzie miał powierzchnię 180 m2 wówczas w odniesieniu do 150 m2 będzie miała zastosowanie stawka 8 %, natomiast do pozostałych 30 m2 będzie miała zastosowanie stawka podstawowa w wysokości 23 %.

Obniżona stawka podatku vat - budownictwo mieszkaniowe.

OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
Uwaga: W tabelach umieszczono wyłącznie obniżone stawki podatku VAT, tj. 8% i 5%, w sytuacji gdy w ustawie bądź w rozporządzeniu wykonawczym posłużono się symbolem PKWiU. Nie oznaczono towarów i usług zwolnionych z VAT (bez wskazania PKWiU) oraz opodatkowanych stawką podstawową.
Uwaga: W sekcji tej wymienione są budynki i roboty opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol PKWiU (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VAT) obejmujące budownictwo mieszkaniowe.

środa, 25 lipca 2012

Wydatki na zakup okularów (szkieł) korekcyjnych dla pracowników

Wydatki na zakup okularów (szkieł) korekcyjnych dla pracowników w świetle przepisów prawa   pracy prawa podatkowego i w ewidencji księgowej


1. Zakup okularów korekcyjnych poza badaniami profilaktycznymi
Pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania wszystkim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Obowiązek ten w ogólnym zarysie wynika z art. 207 Kodeksu pracy, a jego konkretyzacja następuje w odpowiednich aktach wykonawczych, wydanych na podstawie przepisu delegacyjnego, tj. art. 23715 K.p. W odniesieniu do pracowników pracujących przy komputerach zastosowanie znajduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973). Wskazane rozporządzenie obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez pracodawcę, w tym praktykantów i stażystów, użytkujące w czasie pracy monitor ekranowy (bez bliższego określenia jego rodzaju) co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Szczegółowo obowiązki pracodawcy dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami określa rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.). W załączniku nr 1 poz. 10 tego rozporządzenia określono, że badania okresowe dla pracujących przy monitorach ekranowych przeprowadza się co 4 lata (jest to częstotliwość minimalna).
Jednak jak wynika z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

piątek, 6 lipca 2012

Zbieg tytułów ubezpieczeń w ZUS u osoby prowadzącej działalność gospodarczą

1. Przedsiębiorca i umowa o pracę.
Wielu przedsiębiorców jest jednocześnie zatrudnionych na etacie. Nie ma znaczenia, czy działalność bywa wówczas zajęciem dodatkowym czy może głównym źródłem utrzymania tejże osoby. W takich przypadkach, kiedy jedna osoba prowadzi własną działalność gospodarczą i jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wówczas ma następujące możliwości:
A. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1276, bez względu na wysokość etatu), wówczas składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP są opłacane obowiązkowo tylko z tytułu umowy o pracę.
Składki zdrowotne odprowadzane są z obu tytułów.
B. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1276, bez względu na wysokość etatu), wówczas składki na ubezpieczenie społeczne należy opłacać zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności gospodarczej. Jedynym wyjątkiem jest tutaj możliwość nieopłacania Funduszu Pracy z DG, wiąże się to jednak z prawem przedsiębiorcy do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (FP nie jest naliczany, jeżeli podstawa wyliczenia składek jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, dokładnie jak w przypadku składek preferencyjnych).
Składki zdrowotne odprowadzane są z obu tytułów.
C. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie (1276, bez względu na wysokość etatu), przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę i jednocześnie może podlegać dobrowolnie, na swój wniosek, ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności.
Składki zdrowotne odprowadzane są z obu tytułów.
2. Przedsiębiorca i umowa o pracę nakładczą.
Przedsiębiorca podejmujący zatrudnienie w ramach umowy o pracę nakładczą może być zwolniony z opłacania składek społecznych z działalności, jeżeli podstawa naliczenia składek społecznych z umowy nakładczej jest równa co najmniej podstawie składek społecznych w działalności. W 2009 roku wynagrodzenie brutto z umowy o pracę nakładczą umożliwiające zwolnienie ze składek musiało wynosić co najmniej 1 915,80zł, a w 2010 odpowiednio 1 887,60zł. W przypadku jeżeli przedsiębiorca nie osiąga z umowy nakładczej w/w kwoty przychodu, ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym podlega obowiązkowo z wszystkich tytułów. Korzystniej jest więc podjąć zatrudnienie na umowę o pracę (niższe wynagrodzenie brutto daje prawo do zwolnienia).
Wynagrodzenie brutto z umowy nakładczej równe kwocie podstawy ubezpieczenia społecznego z działalności od 01 marca 2009 daje prawo zatrudnionym na umowę o pracę nakładczą zwolnienie z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z działalności. Przed marcem 2009 dokładna kwota podstawy zwolnienia nie była regulowana, przepisy mówiły tylko o zatrudnieniu na umowę o pracę nakładczą oraz minimalnej podstawie składek ZUS od umowy nakładczej. Niestety było to również często kwestionowane przez kontrole z ZUSu jako fikcyjne zatrudnienie w celu uniknięcia płatności składek. Najbezpieczniejszą opcją było zatrudnienie na umowę nakładczą z wynagrodzeniem równym minimalnej krajowej lub udowodnienie w innej formie niż rozliczenia, że praca była rzeczywiście świadczona.
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy