SMART                                          SMART

czwartek, 17 stycznia 2013

Abolicja składek ZUS dla przedsiębiorców

Dnia 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa dająca możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja dotyczy okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.
Dzięki ustawie przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków o umorzenie nieopłaconych przez nich składek ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.


Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?


Do ubiegania się o umorzenie składek uprawnione są osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:
- pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej;
a także
- spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.


Jakie składki podlegają umorzeniu?


środa, 16 stycznia 2013

Zmiany w PIT na 2013

1. Likwidacja ulgi internetowej
Do tej pory mieliśmy możliwość odliczenia od dochodu kwot wydatkowanych na Internet. Maksymalne odliczenie od dochodu z tego tytułu wynosiło 760 zł. Zdaniem rządu ulga ta nie jest już potrzebna i od 2013 roku zostanie ona całkowicie zlikwidowana.

2. Ograniczenie ulgi na dzieci
Obecnie, osoby wychowujące dzieci mają prawo odliczyć od podatku kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.

Ulga ta została już raz ograniczona w 2009 roku, kiedy to zmniejszono kwotę odliczenia z 1173,70 zł do obecnych 1112,04 zł. Ponadto, wprowadzono wtedy zasadę, iż w roku urodzenia dziecka można odliczyć jedynie część tej kwoty przypadającą na ilość miesięcy, w których dziecko było wychowywane (np. jeżeli dziecko urodziło się w lipcu, można  odliczyć tylko połowę pełnej kwoty odliczenia). Przypomnijmy, że przed 2009 rokiem przysługiwało pełne odliczenie, niezależnie od miesiąca urodzenia dziecka.
Obecnie rząd poszedł dalej i planuje kolejne ograniczenia w uldze rodzinnej. Ulga nie będzie już przysługiwać w przypadku, gdy rodzice wychowują tylko jedno dziecko a ich łączne dochody roczne przekraczają kwotę 85 528 zł. W przypadku wychowywania dwójki dzieci, kryterium dochodowe nie będzie miało zastosowania a ulga będzie stosowana tak, jak dotychczas. W przypadku zaś gdy rodzice wychowują trójkę lub więcej dzieci, odliczenie na trzecie i każde kolejne dziecko wzrośnie o 50%, tj. do kwoty 1668,12 zł.
Wraz z ograniczeniem ulgi na dzieci, wprowadzono jednocześnie ograniczenia w przyznawaniu becikowego.

3. Ograniczenie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
Ryczałtowe 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich były zazwyczaj stosowane przy umowach o dzieło. Planowane zmiany mają ograniczyć stosowanie 50% stawki kosztów jedynie do kwoty przychodu równej 85 528 zł. Koszty uzyskania przychodu liczone wg 50% stawki będę mogły wynieść maksymalnie 42 764 zł. Po przekroczeniu tego limitu, koszty uzyskania przychodu liczone będą wg stawki 20%.

Jak zmienić formę opodatkowania 2013

 Do 20 stycznia można zmienić formę opodatkowania

Zmiana w 2013 roku formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wymaga złożenia na piśmie stosownego wniosku lub oświadczenia.
Wniosek (oświadczenie) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w terminie
do dnia 20 stycznia 2013r., w tym roku do 21 stycznia  ponieważ 20-ty to niedziela.Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki wniosek taki (oświadczenie) składają wszyscy wspólnicy.

Przepisy podatkowe dają różne możliwości opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek może być obliczany w formie ryczałtowej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany), liniowej lub według zasad ogólnych tj. zgodnie ze skalą podatkową.

Jednak nie każdy rodzaj działalności może być opodatkowany wg wszystkich sposobów. Występują ograniczenia co do możliwości skorzystania z form ryczałtowych (ograniczenia mają różny charakter ze względu na m. in. przedmiot działalności, wielkość obrotów, sposób zatrudniania pracowników). Jeśli nie można skorzystać z form ryczałtowych to wtedy pozostaje opodatkowanie wg zasad ogólnych. Dlatego rozważając możliwość i opłacalność skorzystania z formy ryczałtowej, przede wszystkim należy zastanowić się czy przepisy dopuszczają w konkretnym przypadku taką możliwość.

Karta podatkowa
Z punktu widzenia prowadzącego działalność, jest to najwygodniejsza forma opodatkowania. Nie trzeba prowadzić dokumentacji dla celów podatkowych (jeśli nie zatrudnia się pracowników) i to jest podstawowa zaleta karty. Kwoty podatku są stałe co może być zarówno zaletą (jeśli ma się niskie koszty i podatek jest niższy w porównaniu z podatkiem wg ogólnych zasad) jak i wadą (jeśli ma się wysokie koszty lub nieregularne dochody z działalności - podatek trzeba płacić nawet jeśli w danym miesiącu nie było dochodów).

Ryczałt ewidencjonowany
W porównaniu do karty podatkowej, przy ryczałcie podatek płaci się jako procent od uzyskanego przychodu, ale podobnie też nie wykazuje się kosztów podatkowych. Dodatkowym obowiązkiem dla prowadzącego działalność jest prowadzenie dokumentacji podatkowej (ewidencja przychodów i ew. ewidencji zatrudnienia pracowników).

Zasady ogólne
Podatek płaci się od dochodu co oznacza, że uwzględnia się koszty podatkowe. Przy niskich kosztach podatkowych, rzeczywista stopa opodatkowania jest wysoka bo odpowiadająca stawkom skali podatkowej. W tej formie prowadzący ma najwięcej obowiązków ewidencyjnych (prowadzenie dokumentacji podatkowej -księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe).

Podatek liniowy
W podatku liniowym w zamian za liniową stawkę podatku 19% podatnicy nie mogą np.  rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Podatek płaci się od dochodu czyli po uwzględnieniu kosztow uzyskania przychodu. Podatek liniowy nie jest dostępny dla podatników świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców jeżeli  w ramach działalności gospodarczej jest wykonywana ten sam rodzaj obowiazków co z umowy o pracę. Obowiązki ewidencyjne podatników rozliczających się liniowo są takie same jak podatników rozliczających się wg skali podatkowej.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Koszty 2013 - brak zapłaty oznacza korektę kosztów uzyskania przychodów cd

Nowe przepisy regulują również sytuację, w której podatnik – zgodnie z art. 22 ustawy o PIT lub art. 15 ustawy o CIT – zalicza kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych po upływie terminów płatności, przy czym jeżeli termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, wówczas termin ten należy liczyć po upływie 30 dni od terminu płatności ustalonego przez strony.
Zgodnie z tymi regulacjami zaliczenie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych następuje, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Przykład 8.

Podatnik prowadzący księgi rachunkowe nabył w dniu 10 stycznia 2013 r. 100 sztuk towarów handlowych, za cenę 20 zł/szt (2.000 zł). Strony ustaliły, że płatność powinna nastąpić do dnia 23 stycznia 2013 r. Podatnik nie uregulował powyższego zobowiązania w wyznaczonym terminie. W dniu 4 marca 2013 r. sprzedał za cenę 30 zł/szt. 60 szt. nabytych towarów handlowych. Podatnik zamierza pomniejszyć uzyskany przychód (1.800 zł) o koszt nabycia sprzedanych towarów (1.200 zł). Na dzień dokonania sprzedaży podatnik nie uregulował zobowiązania wobec dostawcy.

W takiej sytuacji podatnik, nie ma prawa zaliczyć kosztu nabytych towarów do kosztów podatkowych – do czasu uregulowania zobowiązania wobec dostawcy. Wynika to z faktu, iż w dniu 4 marca 2013 r. (tj. w dniu, w którym zgodne z przepisami pojawił się obowiązek potrącenia przychodu o koszty jego uzyskania) podatnik pozostawał w zwłoce w zapłacie zobowiązania dłuższej niż 30 dni od ustalonego terminu płatności na dzień 23 stycznia 2013 r.  (termin 30 dni od upływu terminu płatności upłynął 22 lutego 2013 r.).

Gdyby zatem podatnik uregulował zobowiązanie do 22 lutego 2013 r. wówczas nie byłoby przeszkód w zaliczeniu kosztu nabycia sprzedanych towarów do kosztów podatkowych w dniu 4 marca 2013 r.

Koszty 2013 - brak zapłaty oznacza korektę kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy PIT i CIT od 1 stycznia 2013 roku będą musieli korygować koszty uzyskania przychodu, jeżeli nie uiszczą kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – korekta kosztów jest konieczna w przypadku nieuregulowania należności w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych).

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerne omówienie (wyjaśnienia) zmian w zakresie kosztów podatkowych w PIT i CIT, jakie niesie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - opublikowana w w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2012 r., poz. 1342. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Przedstawiamy poniżej obszerne fragmenty tych wyjaśnień resortu finansów. Szczególnie cenne są wyjaśnienia dotyczące kosztów występujących na przełomie 2012 i 2013 roku.
Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nowelizuje m.in.:
- ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - ustawa o PIT oraz
- ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - ustawa o CIT,
wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).

Celem wprowadzenia omawianej regulacji jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. zatorów płatniczych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nie wprowadza kasowej metody rozliczania kosztów podatkowych. Oznacza to, że w zakresie uznawania poniesionego kosztu do kosztów podatkowych zastosowanie znajdą reguły dotychczasowe określone w art. 22 ustawy o PIT oraz art. 15 ustawy o CIT.
Nowe przepisy (art. 24d ustawy o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT) należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r.


poniedziałek, 7 stycznia 2013

Zakup z zagranicy a polski NIP

Rozliczenie VAT: zakup z zagranicy a polski NIP
Polscy podatnicy nabywający towary od zagranicznych kontrahentów, którzy legitymują się polskim numerem NIP, na transakcje te muszą zwracać szczególną uwagę. A to dlatego, że niekiedy to na nich, jako nabywcach, ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT z tego tytułu w Polsce.
Powyższe wynika z art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Otóż art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wskazuje, że na potrzeby tego podatku podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jeżeli zatem zagraniczny kontrahent dostarczający na rzecz polskiego podatnika towar nie posiada ani siedziby, ani też miejsca prowadzenia w Polsce, obowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej dostawy jest polski podatnik. Bez znaczenia pozostaje tutaj to, czy kontrahent ten legitymuje się polskim numerem NIP, czy też nie (przy czym w przypadku braku takiego numeru co do zasady mamy do czynienia z WNT).

VAT 2013 ulga na złe długi - zmiany

1.      Ulga za złe długi – dłużnik


Według stanu prawnego  do 31.12.2012 dłużnik miał obowiązek korekty VAT naliczonego w przypadku, gdy minęło 180 dni od dnia upływu terminu płatności faktury i faktura w tym terminie nie została uregulowana, a wierzyciel zawiadomił dłużnika o skorzystaniu z prawa do pomniejszenia VAT należnego z tej faktury.
Zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2013 polega na wprowadzenia obowiązku korekty VAT naliczonego wynikającego z faktury, jeśli faktura ta nie została opłacona w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności. Obowiązek ten powstaje niezależnie od tego, czy wierzyciel korzysta z możliwości korekty VAT należnego.
Oznacza to w praktyce konieczność monitorowania płatności i automatyczną korektę VAT naliczonego w przypadku przekroczenia terminu opóźnienie w zapłacie o 150 dni.
Korekty VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ww. termin. Jeśli jednak dłużnik ureguluje zobowiązanie do końca tego okresu rozliczeniowego, nie ma konieczności korygowania podatku naliczonego.

Podatek VAT - nowa definicja próbki

Przekazywanie bezpłatnych próbek wyrobów produkowanych przez przedsiębiorcę traktowane jest jako nieodpłatna dostawa towarów, która nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Wchodząca w tym roku w życie zmiana ustawy o VAT, sytuacji tej nie zmienia. W inny sposób natomiast, reguluje samo pojęcie próbki.
Przedsiębiorca często rozdaje próbki swoich wyrobów klientom, kontrahentom, czy nawet własnym pracownikom - działanie to uchodzi za jedno z bardziej skutecznych narzędzi promocyjnych i reklamowych. Wręczanie takiej niewielkiej części towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co warto mieć jednak na uwadze, od wiosny tego roku będzie obowiązywać nowa definicja próbki.

Zasadą jest opodatkowanie
Dokonując nieodpłatnego przekazania towarów, od których na etapie zakupów przedsiębiorca miał prawo odliczyć VAT jest z reguły uznawane przez ustawę o VAT za odpłatną dostawę podlegającą opodatkowaniu. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest przekazanie próbek. Oznacza to, że takie wydanie nie będzie wymagało naliczania podatku.
            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy