SMART                                          SMART

środa, 16 stycznia 2013

Jak zmienić formę opodatkowania 2013

 Do 20 stycznia można zmienić formę opodatkowania

Zmiana w 2013 roku formy opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wymaga złożenia na piśmie stosownego wniosku lub oświadczenia.
Wniosek (oświadczenie) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w terminie
do dnia 20 stycznia 2013r., w tym roku do 21 stycznia  ponieważ 20-ty to niedziela.Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki wniosek taki (oświadczenie) składają wszyscy wspólnicy.

Przepisy podatkowe dają różne możliwości opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek może być obliczany w formie ryczałtowej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany), liniowej lub według zasad ogólnych tj. zgodnie ze skalą podatkową.

Jednak nie każdy rodzaj działalności może być opodatkowany wg wszystkich sposobów. Występują ograniczenia co do możliwości skorzystania z form ryczałtowych (ograniczenia mają różny charakter ze względu na m. in. przedmiot działalności, wielkość obrotów, sposób zatrudniania pracowników). Jeśli nie można skorzystać z form ryczałtowych to wtedy pozostaje opodatkowanie wg zasad ogólnych. Dlatego rozważając możliwość i opłacalność skorzystania z formy ryczałtowej, przede wszystkim należy zastanowić się czy przepisy dopuszczają w konkretnym przypadku taką możliwość.

Karta podatkowa
Z punktu widzenia prowadzącego działalność, jest to najwygodniejsza forma opodatkowania. Nie trzeba prowadzić dokumentacji dla celów podatkowych (jeśli nie zatrudnia się pracowników) i to jest podstawowa zaleta karty. Kwoty podatku są stałe co może być zarówno zaletą (jeśli ma się niskie koszty i podatek jest niższy w porównaniu z podatkiem wg ogólnych zasad) jak i wadą (jeśli ma się wysokie koszty lub nieregularne dochody z działalności - podatek trzeba płacić nawet jeśli w danym miesiącu nie było dochodów).

Ryczałt ewidencjonowany
W porównaniu do karty podatkowej, przy ryczałcie podatek płaci się jako procent od uzyskanego przychodu, ale podobnie też nie wykazuje się kosztów podatkowych. Dodatkowym obowiązkiem dla prowadzącego działalność jest prowadzenie dokumentacji podatkowej (ewidencja przychodów i ew. ewidencji zatrudnienia pracowników).

Zasady ogólne
Podatek płaci się od dochodu co oznacza, że uwzględnia się koszty podatkowe. Przy niskich kosztach podatkowych, rzeczywista stopa opodatkowania jest wysoka bo odpowiadająca stawkom skali podatkowej. W tej formie prowadzący ma najwięcej obowiązków ewidencyjnych (prowadzenie dokumentacji podatkowej -księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe).

Podatek liniowy
W podatku liniowym w zamian za liniową stawkę podatku 19% podatnicy nie mogą np.  rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Podatek płaci się od dochodu czyli po uwzględnieniu kosztow uzyskania przychodu. Podatek liniowy nie jest dostępny dla podatników świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców jeżeli  w ramach działalności gospodarczej jest wykonywana ten sam rodzaj obowiazków co z umowy o pracę. Obowiązki ewidencyjne podatników rozliczających się liniowo są takie same jak podatników rozliczających się wg skali podatkowej.


PODATNICY, KTÓRZY WYBRALI UPROSZCZONĄ LUB KWARTALNĄ FORMĘ WPŁACANIA ZALICZEK (1/12) SĄ OBOWIĄZANI DO DNIA 20 LUTEGO 2013 ROKU ZAWIADOMIĆ W FORMIE PISEMNEJ WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYBORZE TEJ FORMY.

Nie mają obowiązku składania oświadczenia ci podatnicy, którzy daną formę opodatkowania wybrali w 2010 roku i nadal zamierzają z niej korzystać.

Zaliczka opłacana w formie uproszczonej .

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. Nie mają tego prawa podatnicy podejmujący dopiero po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym albo w roku poprzednim (musi po prostu istnieć zeznanie, na podstawie którego da się ustalić podatek od dochodów z działalności gospodarczej).

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:
  • do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy;
  • stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;
  • wpłacać zaliczki w terminach do 20 dnia miesiąca następnego, za grudzień do 20 stycznia ;
  • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy do 30 kwietnia.

Zaliczka opłacana w formie uproszczonej w żaden sposób nie zależy od dochodów  w danym roku podatkowym. Mogą ją opłacać podatnicy na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatnicy podatku liniowego. Od zaliczki odliczyć można składkę na ubezpieczenie zdrowotne (ale nie składkę na ubezpieczenia społeczne - tę można odliczyć dopiero w zeznaniu rocznym od ostatecznie ustalonego podatku).

Ta forma opłaca się tym podatnikom, którzy dwa lata wcześniej mieli niższe dochody, w związku z czym w roku bieżącym płacić będą niższe zaliczki, za to więcej dopłacą w zeznaniu rocznym. Odwrotnie, gdyby zeznanie, na podstawie którego ustalana jest kwota 1/12, zawierała w założeniu dochód wyższy, niż w roku bieżącym, to zaliczki 1/12 byłyby wysokie, a z zeznania rocznego wyszłaby podatnikowi kwota do zwrotu.

Podatek 1/12 ten ustala się na podstawie:
  • zeznania złożonego w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (zaliczki w roku 2013 na podstawie zeznania za rok 2011 złożonego w roku 2012),
  • a jeżeli w tym zeznaniu dochód z działalności gospodarczej nie wystąpił albo nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (ok. 3089 zł), wówczas na podstawie zeznania złożonego roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (zaliczki w roku 2013 na podstawie zeznania za rok 2010 złożonego w roku 2011,
  • a jeżeli i w tym zeznaniu dochód z działalności gospodarczej nie wystąpił albo nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (ok. 3089 zł), to zaliczki uproszczone nie są dopuszczalne.
Podatnik nie wybiera roku, wg którego opłaca zaliczkę w roku bieżącym. Jest to rok ustalony wg zasad wyżej wymienionych.

Zaliczka opłacana w formie uproszczonej w żaden sposób nie zależy od dochodów  w danym roku podatkowym.Komu opłaca się kwartalny sposób obliczania zaliczek?


Kwartalny sposób opłacania zaliczek dostępny jest zarówno dla podatników podatku liniowego, jak i podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Komu opłaca się kwartalny sposób obliczania zaliczek? Każdemu.

Po pierwsze, jeżeli nawet i tak co miesiąc wystapiłaby u Ciebie zaliczka, to płacąc ją co kwartał możesz pieniądze przeznaczone na zaliczkę zainwestować, choćby włożyć na lokatę, Zawsze efektem będzie zysk.

Po drugie, jeżeli za styczeń wychodzi dochód 10'000 zł, za styczeń-luty dochód 20'000 zł, a za styczeń-marzec (za I kwartał) strata 5'000 zł, narastająco licząc od początku, to zaliczki miesięczne za ten okres zapłacisz, a kwartalnej - nie. Jeżeli sytuacja ta wystąpiłaby pod koniec roku w IV kwartale, albo gdyby strata utrzymała się do końca roku, to opłacając zaliczki miesięcznie otrzymasz zwrot dopiero po złożeniu PIT rocznego, a opłacając zaliczki kwartalne nie zapłaciłbyś zaliczki w ogóle. Czysty zysk!

Wyboru kwartalnej metody zaliczek dokonujemy do 20 lutego roku podatkowego, pisemnie powiadamiając o tym urząd skarbowy. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Taką metodę opłacania zaliczek - raz na kwartał, po kwartale, wybrać mogą:
  • mali podatnicy (oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1.200.000 euro.
  • podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą bez względu na obrót.

Zaliczki za dany kwartał ustala się odpowiednio tak samo, jak zaliczki za dany miesiąc (tyle że rzadziej, bo raz na kwartał). Zaliczka za ostatni IV kwartał jest uiszczana  do 20  stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy