SMART                                          SMART

wtorek, 10 września 2013

Faktury elektroniczne w 2014 roku 
Definicja faktury elektronicznej od dnia 1 stycznia 2014

Pojęcie faktury elektronicznej definiuje art. 2 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług mówiący,  że przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.
Powyższe określenie stanowi odzwierciedlenie definicji faktury elektronicznej przyjętej w art. 217 Dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu zmienionym Dyrektywą 2010/45/UE i z uwagi na wielokrotne posługiwanie się tym określeniem w ustawie umieszczono to pojęcie w słowniczku ustawy.
Ponieważ przy wystawianiu faktur elektronicznych obowiązują ogólne zasady wystawiania faktur, powinna ona zgodnie z ustawą zawierać następujące elementy:
 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

wtorek, 3 września 2013

Faktura korygująca i nota korygująca w 2013 rokuOd początku 2013 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących i not korygujących. Od 2014 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących i not korygujących. znajdziemy w ustawie o VAT – przestanie wtedy obowiązywać rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów z 28 marca 2011 r.

Faktura korygująca 2013

Nie uległo zmianie to, który podmiot wystawia fakturę korygującą - nadal wystawia ją wyłącznie podatnik VAT dokonujący dostawy towarów lub usług.

Faktury korygującej nie może wystawić jej nabywca. Nabywca może skorygować fakturę (i to nie każdą pomyłkę) tylko za pomocą noty korygującej.

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                Pakiet standardowy