SMART                                          SMART

wtorek, 10 czerwca 2014

Usługi transportowe a opodatkowanie VATNajważniejszym zadaniem podatnika, świadczącego usługi transportowe jest określenie miejsca świadczenia usługi, które jest niezbędne do ustalenia stawki podatku VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Transport towarów na terytorium UE

W przypadku transportu towarów na terytorium UE miejsce świadczenia usług uzależnione jest od tego, czy nabywca usługi jest podatnikiem VAT, czy też nie.
Gdy nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, wówczas miejscem opodatkowania, według zasad ogólnych wynikających z art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług, jest siedziba firmy usługobiorcy lub w sytuacji, gdy usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Polski przedsiębiorca wówczas dla całej transakcji stosuje stawkę nie podlega.
W przypadku, gdy nabywcą jest podmiot, który nie jest zarejestrowany podatnikiem VAT, usługa transportowa podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie transport się rozpoczyna, przy czym miejscem rozpoczęcia transportu towarów, zgodnie z art. 28 f ust. 4 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości do miejsca, gdzie znajdują się towary. A zatem w takim przypadku, gdy transport rozpoczyna się na terytorium Polski należy zastosować stawkę w wysokości 23%. Natomiast gdyby polska firma świadczyła usługę transportową, która swój początek miałaby w innym kraju wspólnoty wówczas nie podlega ona opodatkowaniu.

Międzynarodowy transport towarów

Przez transport międzynarodowy towarów należy rozumieć

piątek, 30 maja 2014

Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej


Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej

Samochód stanowiący w firmie środek trwały może zostać w każdej chwili wycofany z działalności gospodarczej i przeznaczony na cele prywatne przedsiębiorcy. Najczęściej sytuacja taka występuje przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub w przypadku spółek cywilnych i jawnych.
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, a w niektórych przypadkach również w ewidencji bilansowej.
1. Skutki w podatku dochodowym
Przekazanie samochodu będącego środkiem trwałym na potrzeby prywatne przedsiębiorcy nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.
Przekazanie pojazdu na cele prywatne przedsiębiorcy nie jest odpłatnym zbyciem, w związku z czym nie generuje przychodu. Wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej wiąże się jednak z zaprzestaniem naliczania odpisów amortyzacyjnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wycofania pojazdu..
UWAGA!
Niezamortyzowana wartość samochodu wycofanego z działalności gospodarczej w związku z przekazaniem go na cele prywatne nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego powstanie natomiast w przypadku późniejszej sprzedaży wycofanego z działalności gospodarczej pojazdu. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się sprzedaż składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wycofanych z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat. Składnikami majątku, do których mają zastosowanie te regulacje, są:

czwartek, 29 maja 2014

Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Zostaje wprowadzone prawo pełnego 100% odliczenia VAT od zakupu oraz eksploatacji ( części plus paliwo ) dla:

samochodów które zgodnie z dodatkowym badaniem technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz zgodnie z wpisem z dowodu rejestracyjnego pojazdu są pojazdami :

*innymi niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

*innymi niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

* pojazdami specjalne, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy

Uwaga!:

-w przeciwieństwie do poprzednich przepisów tylko i wyłącznie samochody z 1 rzędem siedzeń (oraz specjalne) zyskują możliwość odliczenia 100% VAT wg tego przepisu ( w dalszej części opracowania jest info co można zrobić z samochodami innymi niż z 1 rzędem siedzeń aby odliczać 100% VAT od zakupu czy części w tym paliwa )

- Zrobienie ponowne dodatkowego badania technicznego dotyczy tylko samochodów innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van które miały już badania nie muszą mieć nowych badań technicznych

-poza samym badaniem jest obowiązkowy wpis do dowodu rejestracyjnego

 Zostaje wprowadzony warunek ograniczenia do 50% odliczenia VAT od zakupu oraz eksploatacji ( tylko części bez paliwa ) dla samochodów innych niż wymienione powyżej:

odliczenie przysługiwać będzie wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w tzw. działalności "mieszanej" czyli i dla celów firmowych i   prywatnych, każde nawet znikome użycie samochodu na cele prywatnej powoduje że przysługiwać będzie 50% odliczenia VAT

środa, 12 lutego 2014

Kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w 2013 / 2014 rokuW  2013 roku weszły w życie aż dwa nowe rozporządzenia, które poczyniły spore rewolucje zarówno wśród podatników korzystających ze zwolnień, jak i tych już od lat ewidencjonujących sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego. Przedsiębiorcy powinni być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, jeśli tylko chcą prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i prawidłowo obliczać należny podatek.
Zasadniczo każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ma obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urządzenia fiskalnego. Ta nadrzędna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Rozpoczynając sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musimy być świadomi, że zgodnie z przepisami powinniśmy mieć kasę fiskalną.
Warto dodać, że obowiązek instalacji kasy fiskalnej dotyczy nie tylko podatników VAT, ale także firmy zwolnione z podatku od towarów i usług niezależnie od formy prowadzonej dokumentacji rachunkowej czy też nie prowadzenia jej(np. karta podatkowa).
Ustawodawca nie traktuje lekko naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy fiskalnej. Przepisy ustawy o VAT jasno precyzują, jakie konsekwencje czekają podatnika, który nie zainstaluje kasy fiskalnej w obowiązującym terminie, mimo iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi powinien to zrobić:
Art. 111. Ustawy o VAT:
  1.  
    1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
    2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1,  naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.(…)

Nie każdy jednak musi zainstalować kasę od razu - Minister Finansów na mocy delegacji ustawowej został uprawniony do wprowadzenia czasowych zwolnień z tego obowiązku dla niektórych grup podatników i niektórych czynności. Z drugiej strony inne grupy podatników muszą ewidencjonować sprzedaż praktycznie od razu po rozpoczęciu działalności. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) - obowiązuje ono od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kto musi mieć kasę od samego początku?

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Zmiany w podatku VAT względem saqmochodów osobowych w 2014 roku.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku VAT, w której rozszerzony został katalog samochodów przy nabyciu których przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Przede wszystkim dotyczy to samochodów innych niż osobowe, których ładowność, w zależności od liczby siedzeń znajdujących się w pojeździe, jest większa od wartości określonej w ustawie (np. dla pojazdów o liczbie siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy 3 lub więcej ta minimalna ładowność wynosi 500 kg, przy 2 miejscach 493 kg, a w przypadku 1 miejsca – 425 kg). Chodzi tutaj o tzw. „auta z kratką”, które znane są wszystkim przedsiębiorcom od dawna.  

Planowana jest kolejna zmiana przepisów - prawdopodobny termin to kwiecień 2014 r.

Decyzja Komisji Europejskiej czyli nowe ograniczenia.

 Nowe regulacje obowiązywać będą najprawdopodobniej tylko kilka miesięcy. Rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o wydanie tzw. decyzji derogacyjnej czyli wyrażenia zgody na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Dnia 17.12.2013 r. Komisja Europejska wydała tzw. decyzję derogacyjną czyli wyraziła zgodę na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Ministerstwo Finansów w trybie ekspresowym (już 23.12.2013 r.) przygotowało projekt zmian do ustawy o podatku VAT wprowadzający dodatkowe ograniczenia w odliczeniach podatku VAT od samochodów osobowych. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwać będzie dla pojazdów samochodowych użytkowanych wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W tej grupie znalazły się samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, pojazdy typu wielozadaniowy, VAN, pojazdy specjalne. Odliczymy 50% bez limitu kwotowego Natomiast w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony przyjmuje się uproszczenie (niezbyt korzystne dla podatników chodź często zgodne ze stanem rzeczywistym), że samochody te, oprócz używania ich do działalności gospodarczej, są faktycznie użytkowane również na cele prywatne. W przypadku zakupu, leasingu, najmu tych samochodów odliczyć będzie można 50% kwoty podatku naliczonego, bez górnego limitu kwoty odliczenia (obecnie 60% nie więcej niż 6.000 zł). Oznaczać to będzie większe możliwości odliczenia VAT przy nabywaniu samochodów droższych (cena powyżej 64.600 brutto), a zmniejszenie kwoty do odliczenia dla samochodów tańszych.

czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w podatku VAT od 2014r. – podstawa opodatkowania.


Zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT.
Zmiana w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowić będzie dostosowanie polskich regulacji do przepisów Dyrektywy VAT. Wprowadzona zostanie nowa definicja podstawy opodatkowania.

W myśl Art. 29a. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej łącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru podatnik otrzyma część lub całość zapłaty – czyli zaliczkę, przedpłatę, ratę lub zadatek – ich wartość po pomniejszeniu o kwotę podatku, także będzie ujmowana w podstawie opodatkowania.

W przypadku szczególnym, jakim jest nieodpłatne przekazanie podstawę opodatkowania określa Art. 29a ust.2. ustawy o ptu, według którego dla dostaw towarów zrównanych z odpłatnymi podstawę opodatkowania ustalać należy od wartości ceny nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku gdy nie można ustalić ceny nabycia do ustalenia podstawy opodatkowania należy posłużyć się kosztem wytworzenia. Ponieważ zarówno cena nabycia jak i koszt wytworzenia określane są w momencie dostawy towarów – nie odnoszą się do wartości historycznej -  to w przypadku przekazań nieodpłatnych podstawę opodatkowania ustalać należy w oparciu o cenę rynkową na dzień przekazania, a nie o cenę historyczną. Oznacza to, że od nowego roku wszelkie przekazania nieodpłatne, w tym również na cele prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników, wyceniać należy według aktualnej ceny rynkowej przekazywanych towarów lub świadczeń. Z tego względu niejednokrotnie korzystniejsza może okazać się sprzedaż takiego towaru czy usługi lub likwidacja w formie złomowania czy utylizacji.

Wysokość podstawy opodatkowania.

Zgodnie z przytoczoną definicją  wynikającą z Art. 29a  ustawy o ptu, podstawa opodatkowania obejmuje:

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy