SMART                                          SMART

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Zmiany w podatku VAT względem saqmochodów osobowych w 2014 roku.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku VAT, w której rozszerzony został katalog samochodów przy nabyciu których przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Przede wszystkim dotyczy to samochodów innych niż osobowe, których ładowność, w zależności od liczby siedzeń znajdujących się w pojeździe, jest większa od wartości określonej w ustawie (np. dla pojazdów o liczbie siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy 3 lub więcej ta minimalna ładowność wynosi 500 kg, przy 2 miejscach 493 kg, a w przypadku 1 miejsca – 425 kg). Chodzi tutaj o tzw. „auta z kratką”, które znane są wszystkim przedsiębiorcom od dawna.  

Planowana jest kolejna zmiana przepisów - prawdopodobny termin to kwiecień 2014 r.

Decyzja Komisji Europejskiej czyli nowe ograniczenia.

 Nowe regulacje obowiązywać będą najprawdopodobniej tylko kilka miesięcy. Rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o wydanie tzw. decyzji derogacyjnej czyli wyrażenia zgody na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Dnia 17.12.2013 r. Komisja Europejska wydała tzw. decyzję derogacyjną czyli wyraziła zgodę na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Ministerstwo Finansów w trybie ekspresowym (już 23.12.2013 r.) przygotowało projekt zmian do ustawy o podatku VAT wprowadzający dodatkowe ograniczenia w odliczeniach podatku VAT od samochodów osobowych. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwać będzie dla pojazdów samochodowych użytkowanych wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W tej grupie znalazły się samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, pojazdy typu wielozadaniowy, VAN, pojazdy specjalne. Odliczymy 50% bez limitu kwotowego Natomiast w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony przyjmuje się uproszczenie (niezbyt korzystne dla podatników chodź często zgodne ze stanem rzeczywistym), że samochody te, oprócz używania ich do działalności gospodarczej, są faktycznie użytkowane również na cele prywatne. W przypadku zakupu, leasingu, najmu tych samochodów odliczyć będzie można 50% kwoty podatku naliczonego, bez górnego limitu kwoty odliczenia (obecnie 60% nie więcej niż 6.000 zł). Oznaczać to będzie większe możliwości odliczenia VAT przy nabywaniu samochodów droższych (cena powyżej 64.600 brutto), a zmniejszenie kwoty do odliczenia dla samochodów tańszych.

czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w podatku VAT od 2014r. – podstawa opodatkowania.


Zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT.
Zmiana w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowić będzie dostosowanie polskich regulacji do przepisów Dyrektywy VAT. Wprowadzona zostanie nowa definicja podstawy opodatkowania.

W myśl Art. 29a. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej łącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru podatnik otrzyma część lub całość zapłaty – czyli zaliczkę, przedpłatę, ratę lub zadatek – ich wartość po pomniejszeniu o kwotę podatku, także będzie ujmowana w podstawie opodatkowania.

W przypadku szczególnym, jakim jest nieodpłatne przekazanie podstawę opodatkowania określa Art. 29a ust.2. ustawy o ptu, według którego dla dostaw towarów zrównanych z odpłatnymi podstawę opodatkowania ustalać należy od wartości ceny nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku gdy nie można ustalić ceny nabycia do ustalenia podstawy opodatkowania należy posłużyć się kosztem wytworzenia. Ponieważ zarówno cena nabycia jak i koszt wytworzenia określane są w momencie dostawy towarów – nie odnoszą się do wartości historycznej -  to w przypadku przekazań nieodpłatnych podstawę opodatkowania ustalać należy w oparciu o cenę rynkową na dzień przekazania, a nie o cenę historyczną. Oznacza to, że od nowego roku wszelkie przekazania nieodpłatne, w tym również na cele prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników, wyceniać należy według aktualnej ceny rynkowej przekazywanych towarów lub świadczeń. Z tego względu niejednokrotnie korzystniejsza może okazać się sprzedaż takiego towaru czy usługi lub likwidacja w formie złomowania czy utylizacji.

Wysokość podstawy opodatkowania.

Zgodnie z przytoczoną definicją  wynikającą z Art. 29a  ustawy o ptu, podstawa opodatkowania obejmuje:

            Pakiet Internetowy             Kadry i Płace                 Pakiet standardowy